Корпоративни събития – 29.11.2022 г.

Корпоративни събития – 29.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPF) свиква извънредно ОСА на 29.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Христо Ботев 17

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата