Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти и Тарифата на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД

Уважаеми клиенти, Управителите на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД, на свое заседание, проведено на 23.01.2024 г., взеха решение за допълнителни изменения на Общите условия. Измененията влизат в сила, считано от 23

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти и Тарифата на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД

Уважаеми клиенти,  Управителите на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД, на свое заседание, проведено на 21.12.2023 г.,  взеха решение за изменение на Общите условия и Тарифата на инвестиционния посредник. Измененията влизат в

Качество на изпълнение на сделките Q3 2023

Информация за качеството на изпълнение на сделките на ИП Ъп Тренд ЕООД съгласно Делегиран регламент 2017/575. В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на