НИЕ СМЕ ЪП ТРЕНД

ИСТОРИЯ

Инвестиционен посредник ЪП ТРЕНД ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България.От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД. Ние управляваме активите и консултираме широк кръг от клиенти. Привърженици сме на дългосрочните стратегии, но не пропускаме и краткосрочните възможности, които пазарите ни предоставят. Нашите коментари и анализи са широко отразени в медийното пространство. Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство.

ДЕЙНОСТ

Инвестиционен посредник Ъп Тренд ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България.

От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД.

Ние управляваме активите и консултираме широк кръг от клиенти. Привърженици сме на дългосрочните стратегии, но не пропускаме и краткосрочните възможности, които пазарите ни предоставят.

Нашите коментари и анализи са широко отразени в медийното пространство.

Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство. Лист с нашите услуги:

Брокерски услуги (приемане и изпълняване на поръчки за търговия с акции / облигации / опции / фючърси / договори за разлика / др. финансови инструменти);
Сделки с финансови инструменти за собствена сметка ;
Управление на портфейл (Доверително управление на клиентски активи при предварително зададено ниво на риск и договорено възнаграждение за Ъп Тренд);
Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
Предоставяне на консултации свързани с цялостното планиране на личните инвестиции.
Подготвяне на първични и вторични публични предлагания (IPO и SPO) и предоставяне на възможност на клиентите ни да участват в тях;
Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условия и по ред, определени с наредба;
Консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
Оценяване и подготвяне на проекти в сферата на публично-частните партньорства (ПЧП):

Мениджмънт

ЪП ТРЕНД НАКРАТКО

20+
Години опит
10+k
Доволни клиенти
100%
Удоволетвореност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

Инвестиционен посредник Ъп Тренд ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България.

От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД.

Ние управляваме активите и консултираме широк кръг от клиенти. Привърженици сме на дългосрочните стратегии, но не пропускаме и краткосрочните възможности, които пазарите ни предоставят.

Нашите коментари и анализи са широко отразени в медийното пространство.
Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство:

От първата половина на 2008 година, Ъп Тренд публикува икономическите си и корпоративни анализи в информационната платформа на Thomson Reuters. Нашата компания си партнира успешно с Capital IQ от средата на 2009 година, а с Factset Research Systems и Bloomberg от края на 2009 година. За едновременното разпространяване на нашите анализи до клиентите на тези платформи използваме приложението Blue Matrix Lite, така че да няма привилегировани потребители на англоезичните ни анализи.

Финансова информация

ИП Ъп Тренд ООД:
 • Компанията е основана през 1997 година като дружество с ограничена отговорност
 • Капитал: 1 550 000 лева, напълно внесен и вписан
 • Централен офис: София, Бул. Никола Вапцаров № 51 A, ет. 1
 • ЕИК: 121527003
 • Управители: Петър Пешев, Алаа Сауаид
Банкови сметки на ИП Ъп Тренд ООД:
 • ТБ Централна Кооперативна Банка АД, клон Възраждане
 • С/ка за клиенти:
 • IBAN: BG51 CECB 9790 1052 9137 01
 • BIC: CECBBGSF
 • С/ка DVP:
 • IBAN: BG78 CECB 9790 1052 9137 00
 • BIC: CECBBGSF

Сертификати и разрешения

Лиценз
 • Лиценз № РГ-03-0110/13.07.2017 г. от КФН за извършване като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗПФИ.

Членства

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
 • Член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)
Централен Депозитар
 • Пълноправен член на "Централен депозитар" АД от 02.06.1998 г. с регистрационен № 13074
Българска Фондова Борса
 • Член на "Българска фондова борса - София" АД от 1998 г.

КАРИЕРИ

Ние вярваме, че ключовият фактор към успеха ни е мотивираният, амбициозен и добре подготвен екип. Ето защо ние постоянно работим за поддържането на отлична работна атмосфера и за обучението на нашите служители.