Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT) свиква редовно ОСА на 27.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 7, ет. 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата