Корпоративни събития – 16.09.2022 г.

Корпоративни събития – 16.09.2022 г.

1. Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 14.09.2022 г. ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 12.10.2022 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News