Корпоративни събития – 02.06.2023 г.

Корпоративни събития – 02.06.2023 г.

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV)
На проведено на 01.06.2023 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 15.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News