БЪЛГАРСКИ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Ъп Тренд ЕООД е лицензиран инвестиционен посредник, чрез който можете да търгувате на Българска фондова борса с минимални усилия и при изгодни условия. Вие имате възможност:
 • Да търгувате на БФБ напълно самостоятелно чрез електронната система COBOS, която ви дава оторизиран и защитен достъп в реално време до търговската система на БФБ.
 • Да се доверите на нашите професионалисти, които да управляват вашите парични средства чрез влагането им в различни видове финансови инструменти (акции, правителствени и корпоративни облигации, инструменти на паричния пазар, опции, форуърди и фючърси върху различни финансови инструменти), като клиентите сами задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти, в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка.
 • Да подавате поръчка за покупка или продажба на ценни книжа към нашите брокери след сключването на договор за брокерски услуги с Ъп Тренд.
Предимства на ИП ЪП ТРЕНД
 • Конкурентни и напълно прозрачни такси и комисионни за сключване на сделки на БФБ.
 • Професионално и бързо обслужване.
 • Дългогодишен опит и традиции на Българска фондова борса.
 • Лично отношение към всеки клиент.
 • Защита на вашите средства.*

*Всички клиентски активи са защитени от Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, действащ при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа гарантира изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник чрез набраните в него средства, в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от  40 000 лева.

ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ

Ние предлагаме анализи и консултации за компаниите, търгувани на българския капиталов пазар и подпомагаме нашите клиети в планирането на техните лични инвестиции. Ние правим и оценка и анализ на финансови проекти.

ИП ЪП ТРЕНД ЕООД разпространява своите анализи до клиентите на Capital IQ (собственост на Standard & Poor’s ), Factset Research Systems, Thomson Reuters и Bloomberg посредством изградените и поддържаните от тези компании платформи за информационни, финансови и аналитични услуги.

Това са водещите имена в предоставянето на информационни услуги в сферата на финансовите пазари. Техни клиенти са инвестиционни фондове, хедж фондове, пенсионни и застрахователни компании, търговски банки, инвестиционни банки, университети и анализаторски компании. Ние сме горди, че нашите анализи достигат до толкова широк кръг от професионални инвеститори и анализатори.

От първата половина на 2008 година, ЪП ТРЕНД публикува икономическите си и корпоративни анализи в информационната платформа на Thomson Reuters. Нашата компания си партнира успешно с Capital IQ от средата на 2009 година, а с Factset Research Systems и Bloomberg от края на 2009 година. За едновременното разпространяване на нашите анализи до клиентите на тези платформи използваме приложението Blue Matrix Lite, така че да няма привилегировани потребители на англоезичните ни анализи.

ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ

Нашите експерти ще се радват да поговорят с Вас и с оглед на Вашите нужди да Ви предоставят компетентното и персонално решение .
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ.
 • УПРАВЛЕНИЕ И РЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ, ПРИДОБИВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН КОНТРОЛ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РИСКОВЕ.
 • ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ И ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ.
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ.
 • ИЗГОТВЯНЕ И КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
 • ИЗГОТВЯНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

Корпоративни събития