УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

ИНДИВИДУАЛНИ ПОРТФЕЙЛИ СПОРЕД КЛИЕНТСКИЯ ПРОФИЛ

ВХОД

За клиенти на доверително управление

За да видите информацията трябва да влезете с потребителско име и парола.

ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционен посредник “ЪП ТРЕНД” ЕООД предоставя на клиентите си индивидуални услуги, свързани с управлението на клиентски парични средства чрез влагането им в различни видове финансови инструменти (акции, правителствени и корпоративни облигации, инструменти на паричния пазар, опции, форуърди и фючърси върху различни финансови инструменти). Услугата е предназначена за клиенти, които предпочитат да предоставят средства на професионалист, чието основно занимание е да избира инвестиции с изгодно съотношение риск/доходност, съотносимо с изискванията на клиента за риск и доходност. Клиентите сами определят приложното поле на своите инвестиции, като задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти (приложение към договора за доверително управление), в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка. По този начин, съобразно инвестиционния риск, който е готов да поеме клиентът, се формира и неговата доходност.
Според нивото на риск на клиентския портфейл и според инвестиционните цели на клиента индивидуалните клиентски портфейли могат да бъдат:
РИСКОВ (АГРЕСИВЕН) ПРОФИЛ
До 90% от средствата са инвестирани в капиталови ценни книжа, основно търгувани на регулиран пазар, като за еталон на доходността на портфейла ще бъде използван съответният борсов индекс или претеглен такъв
БАЛАНСИРАН ПРОФИЛ
До 60% от средствата са инвестирани в капиталови ценни книжа и до 40% в дългови инструменти, като за еталон на доходността се използва комбинация между борсов индекс и 12 месечен EURIBOR + 2%, в зависимост от теглата на двата типа финансови инструменти в клиентския портфейл
КОНСЕРВАТИВЕН (НИСКОРИСКОВ) ПРОФИЛ
Средствата са инвестирани основно в корпоративни и държавно гарантирани дългови инструменти, като за еталон на доходността се използва 12 месечен EURIBOR + 2%.