Корпоративни събития – 09.02.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на облигационерите: АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019210, издадени от Финанс Асистанс