Растеж на инат

През изминалата седмица Националният статистически институт публикува експресните си оценки за създаденият брутен вътрешен продукт в страната през второто тримесечие. Сезонно изгладената стойност на БВП през второто тримесечие в България е в размер на 19.15 млрд.лева (в номинално изражение). Реалният БВП (по цени от 2005 г.) нараства с 1,6% спрямо второто тримесечие на 2013 г. и с 0,5% спрямо първото тримесечие на 2014 г. (сезонно изгладени данни). Данните най-общо може да се тълкуват положително-през второто тримесечие растежът се интензифицира. Този темп на нарастване на българската икономика обаче не е достатъчен за по-осезаемото разкриване на работни места и повишаването на доходите в страната.

Прочетете пълния анализ: