Корпоративно събитие – Фонд Имоти АДСИЦ-София

Корпоративно събитие – Фонд Имоти АДСИЦ-София

Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди, при следния дневен ред:
– Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.09.2020 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.08.2020 г.