Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

СИИ Имоти АДСИЦ-София (CEEP) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата