Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Еуротерра България АД-София (EUTR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата