Корпоративни събития – 29.03.2023 г.

Корпоративни събития – 29.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES) свиква редовно ОСА на 30.05.2023 г. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата