Корпоративни събития – 27.10.2022 г.

Корпоративни събития – 27.10.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на притежателите на варанти:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 31.10.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (KABL) свиква извънредно ОСА на 08.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News