Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 111, Бизнес Център, ет. 9. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата