Корпоративни събития – 23.09.2021

Корпоративни събития – 23.09.2021

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (BNR)

На проведено извънредно ОСА от 20.09.2021 г. на Бианор Холдинг АД-София (BNR) е взето решение за разпределяне на дивидент с част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години, както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 2.08 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 15.10.2021 г.;
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 15.11.2021 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ПроКредит Банк (България) ЕАД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

Монбат АД-София (MONB), ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.10.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

3. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG), ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News