Корпоративни събития – 22.12.2022 г.

Корпоративни събития – 22.12.2022 г.

Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (INVE) свиква извънредно ОСА на 25.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев № 20

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: