Корпоративни събития – 22.07.2022 г.

Корпоративни събития – 22.07.2022 г.

1. Протокол от проведено Извънаредно общо събрание на акционерите: На проведено на 20.07.2022 г. извънредно ОСА на Ейч Ар Кепитъл АД-София (HRC) са взети следните решения: – Приема решение за увеличаване капитала на дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.00 лв., които да бъдат разпределени между акционерите съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3 , чл. 16, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на дружеството, като всеки акционер получава две нови акции от увеличението на капитала за всяка една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството. – Промени в устава на дружеството; – Приема индивидуални цели, поставени за изпълнение от членовете на Съвета на директорите, съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на СД. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 03.08.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 01.08.2022 г. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата