Корпоративни събития – 22.06.2022 г.

Корпоративни събития – 22.06.2022 г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA)
На проведено на 20.06.2022 г. ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.053 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 29.07.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News