Корпоративни събития – 21.06.2022 г.

Корпоративни събития – 21.06.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква извънредно ОСА на 22.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Химснаб България АД-София (CHSB) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

3. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (OPBI)
На проведено на 20.06.2022 г. ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД-София (OPBI) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2022 г.