Корпоративни събития – 21.03.2023 г.

Корпоративни събития – 21.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNK) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 08.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата