Корпоративни събития – 20.07.2021

Корпоративни събития – 20.07.2021

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB , свиква редовно ОСА на 24.08.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила. Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM), дружеството обявява:
– Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99), дружеството обявява:
– Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News