Корпоративни събития – 20.05.2022 г.

Корпоративни събития – 20.05.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Дебитум инвест АДСИЦ-София (DBMI) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Варна-плод АД-Варна (VPLD) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на инернет страницата на борсата

4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Топливо АД-София (TOPL) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10:00 часа в Гоце Делчев 2900 на адрес Царица Йоанна № 12

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Фаворит Холд АД-София (FAVH) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. История Славянобългарска 8, зала на Котлостроене АД

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

7. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT) свиква редовно ОСА на 21.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Княз Борис I 7, ет. 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

8. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Севко АД-Севлиево (SEVK) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Дедерица № 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

9. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

10. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Билборд АД-София (BBRD) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

11. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

12. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (PREM) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

13.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 18.05.2022 г. ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.19 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 15.06.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.05.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News