Корпоративни събития – 19.08.2022 г.

Корпоративни събития – 19.08.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква извънредно ОСА на 21.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, Конферентен център Ричхил.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) свиква извънредно ОСА на 23.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Одрин 79, административна сграда, ет. 2, зала 1.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

3. Син Карс Индъстри  АД уведомява обществеността, че на свое заседание, проведено на 12.08.2022г. на основание чл.38, ал.6 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите взе решение за увеличение на капитала на Дружеството.

Пълният текст на новината можете да намерите  тук