Корпоративни събития – 18.05.2022 г.

Корпоративни събития – 18.05.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Парк АДСИЦ-София (PARK) свиква редовно ОСА на 17.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 53

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата.

2. Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София

На проведено на 17.05.2022 г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция:  0.527 лв.;

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 31.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.05.2022 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

3.  Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Интеркапитал груп АД-София (ICG свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София – 2000, ет. 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата.

4.  Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

КММ АД – гр. Шумен свиква редовно ОСА на 27.05.2022 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. ,,Мадара“ 38

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата.