Корпоративни събития – 17.11.2022 г.

Корпоративни събития – 17.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Супер Боровец Пропърти Фонд  АДСИЦ представя покана за извънредното ОСА на дружеството, свикано за 19.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул.Генерал Скобелев 10, ет.3

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News