Корпоративни събития – 17.03.2023 г.

Корпоративни събития – 17.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 22.03.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б, ет. 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата