Корпоративни събития – 16.11.2022 г.

Корпоративни събития – 16.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT) свиква извънредно ОСА на 16.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 7, ет. 2

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата