Корпоративни събития – 16.09.2021

Корпоративни събития – 16.09.2021

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 15.09.2021 г. извънредно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за първото полугодие на 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 13.10.2021 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News