Корпоративни събития – 15.09.2021

Корпоративни събития – 15.09.2021

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

Алтерко АД-София (A4L), ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.10.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

2. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

Винзавод АД-Асеновград (VINA), ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на ОСА на 21.10.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

3. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)

На проведено на 14.09.2021 г. извънредно ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:

– Брутен дивидент на една акция: 0.82 лв.;

– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2021 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.09.2021 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News