Корпоративни събития – 14.06.2022 г.

Корпоративни събития – 14.06.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH) представи актуализирана покана за свикване на редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Поради липса на кворум, свиканото за 06.06.2022 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 20.06.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред – от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Оргтехника АД-Силистра (ORGT) представи покана за свикване на редовно ОСА на 24.06.2022 г. от 15.00 часа.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

4. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: БГ Агро АД-Варна (BGAG)
На проведено на 10.06.2022 г. ОСА на БГ Агро АД-Варна (BGAG) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.16 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 04.07.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2022 г.

One thought on “Корпоративни събития – 14.06.2022 г.”

  1. Mark каза:

    Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.