Корпоративни събития – 13.05.2022 г.

Корпоративни събития – 13.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Акумпласт АД-Добрич (AKUM) свиква редовно ОСА на 24.06.2022 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) свиква редовно ОСА на 13.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница интернет страницата на борсата

4. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
На проведено на 11.05.2022 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.05.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News