Корпоративни събития – 10.01.2023 г.

Корпоративни събития – 10.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) свиква извънредно ОСА на 09.02.2023 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.