Корпоративни събития – 09.12.2022 г.

Корпоративни събития – 09.12.2022 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) свиква извънредно ОСА на 16.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата