Корпоративни събития – 09.06.2023 г.

Корпоративни събития – 09.06.2023 г.

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Стара планина Холд АД-София (SPH)
На проведено на 08.06.2023 г. ОСА на Стара планина Холд АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.31579 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News