Корпоративни събития – 09.05.2022 г.

Корпоративни събития – 09.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква редовно ОСА на 06.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Регала Инвест АД-Варна (RGL) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Българска Холдингова Компания АД-София (BHC) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка 25, Парк-Хотел Москва, зала Конферанс 3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI) свиква редовно ОСА на 09.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро 8

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) свиква извънредно ОСА на 10.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стамов 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата 

7.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)
На проведено на 05.05.2022 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0275 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ОББ.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 19.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 17.05.2022 г.