Корпоративни събития – 09.02.2023 г.

Корпоративни събития – 09.02.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на облигационерите:

АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019210, издадени от Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAMB), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 27.02.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча № 8

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.