Корпоративни събития – 07.06.2023 г.

Корпоративни събития – 07.06.2023 г.

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)

На проведено на 05.06.2023 г. редовно ОСА на Атоменергоремонт АД (ATOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.025 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 19.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 15.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата