Корпоративни събития – 06.06.2022 г.

Корпоративни събития – 06.06.2022 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
На проведено на 03.06.2022 г. ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.045 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 18.07.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 17.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 15.06.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News