Корпоративни събития – 04.08.2021

Корпоративни събития – 04.08.2021

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на извънреден дивидент за 2020 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.375 лв.;
– Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP) е взето решение за разпределяне на последен дивидент за привилегированите акции, както следва:
– Брутен дивидент на една привилегирована акция: 0.375 лв.;
– Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News