Корпоративни събития – 02.03.2023 г.

Корпоративни събития – 02.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква редовно ОСА на 29.03.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51, офис Х, сграда 2, ет. 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата