Корпоративни събития – 01.04.2022 г.

Корпоративни събития – 01.04.2022 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ТК-ХОЛД АД-София свиква Извънредно ОСА на 14.04.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София-1618, бул.Цар Борис III №140 .

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News