Адванс Терафонд (6А6) – инвестиционен анализ 18.10.2013

Препоръка: Задръж

Въз основна на направения анализсправедливата цена на акция на Аванс Терафонд АДСИЦ е 2.31 лева за брой.

Метод за изчисляване на стойността  (лева за брой)
Ликвидационна стойност2,40
Метод на дисконтираните дивиденти2.23
Справедлива стойност на акция2,31

Средноаритметична стойност междуцената на акция получена по двата модела е справедливата стойност.

В моделана ликвидационната стойност на акция по пазарни оценки е направена пазарна оценка на притежаваните отдружеството активи. Пазарната цена е средната пазарна цена на земеделска земя,взета по региони, в които дружеството притежава земеделски земи, а градскатаземя е оценена по пазарната цена на земи с подобно или близко местоположение.

Втория метод на дисконтиранитедивиденти предлага прогноза за развитие на дружеството, в който може да сепроследи с какви активи може да разполага, то след 5 години и какви ще бъдатпрогнозните дивидентите за тези периоди.